Sơn công nghiệp nhà xưởng

Store product trong một vùng như cần bring material để kích cỡ chính quy room trước khi dùng. Cấu hình lưu trữ nên giữa 60 và 90 độ F.

2) SURFACE PREPARATION: Surface preparation will vary according to the type For một hệ thống tập tin nhỏ nhỏ và hai (3-10 mils dry) we recommend whether mechanical scarification or acid etching until a Suitable profile is achieved. For a complete system build higher than 10 mils dry, we recommend a fine brush blast (shot blast) All dirt, oil, dust, foreign contaminants and laitance must be removed to ensure a trouble free bond to the substrate. Một test nên được tạo để xác định mà cơ sở dữ liệu là trống; này có thể được thực hiện khi đặt một 4’X4 ’plastic sheet on the substrate and taping down the edges. Nếu sau 24 thời gian, cơ sở dữ liệu này bị bỏ qua bên dưới bảng phân vùng, thì theo đây là cơ sở dữ liệu là quá đủ để bắt đầu cùng. Máy ảnh này thử thực hiện là một phương pháp tốt để quyết định nếu nào

3) PRODUCT MIXING: This product has a two to one mix ratio by volume- only mix two gallons of part A with 1 gallon part B. After two parts are combined, mix well with slow speed mixing equipment such as a jiffy mixer until the material is thoroughly mixed and streak free. Avoid whipping air into the coating. Improper mixing may result in product failure.

4) PRODUCT APPLICATION: The mixed material can be applied by brush or roller. Đang Maintain kích cỡ trong tùy chọn recommended trong các ứng dụng và curing process. Properly prime the substrate. Đây là nhất để giữ lại edge wet để gỡ bỏ các ký hiệu đánh dấu. Direct sunlight or high temperatures may cause visible roller marking during application. Quá nhỏ của một ứng dụng có thể xác thực Cấu hình để có kiểu kiểu thời gian như sang như như vậy, như vapor vapor vapor sodium có thể tạo thiết bị cho. Applications with relative high humidity 90% and / or poor air circulation may cause cure and surface tackiness improper.

Viết bình luận